Pievienojies mums:

Īpašuma apdrošināšanas veidi

Viens no populārākajiem apdrošināšanas veidiem ir īpašuma apdrošināšana. Tas ir saprotams, jo neviena juridiska vai fiziska persona ugunsgrēkā vai citā nelaimē nevēlas zaudēt savu kustamo vai nekustamo īpašumu, kad vienā mirklī cietušais var palikt bez pajumtes, iedzīves priekšmetiem vai arī bez ražošanas iekārtām. Tādēļ lietderīgi ir to visu apdrošināt.

Kas ir apdrošināšanas objekts?

Apdrošināšanas objekts ir konkrētā apdrošināšanas līgumā uzrādītais kustamais vai nekustamais īpašums. Apdrošināt var šādu juridisko vai fizisko personu īpašumu

Kādiem riskiem apdrošina īpašumu?

Apdrošināšanas objektu var apdrošināt zaudējumiem un bojājumiem, ko izraisījis kāds no šādiem riskiem:

Apdrošināšanas objektus var apdrošināt visiem riskiem kopā vai izvēlēties atsevišķus riskus, vai arī papildus apdrošinātiem riskiem vēl citus riskus, par ko līgumslēdzējas puses vienojas, ierakstot tos līguma īpašajos noteikumos.

Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošinātā riska iestāšanās iespējamība ir palielinājusies vai samazinājusies, līgumslēdzējas puses var vienoties par apdrošināšanas līguma noteikumu grozīšanu vai līguma pārslēgšanu, attiecīgi palielinot vai samazinot apdrošināšanas prēmiju. Ja līgumslēdzējas puses nevar vienoties, apdrošināšanas līgumu izbeidz likumā Par apdrošināšanas līgumu noteiktajā kārtībā.

Izņēmumi, gadījumi, kad Apdrošinātājs atlīdzību neizmaksā

Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus apdrošināto risku iestāšanās gadījumos, kas radušies:

Apdrošinātājs nav atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies:

Konkrēti izņēmumi tiek uzrādīti katrā apdrošināšanas polisē un tie starp atsevišķiem Apdrošinātājiem ir atšķirīgi. Tāpat atšķirīgi ir apdrošināšanas objekti, riski un vairākas citas normas.

Kā var noslēgt apdrošināšanas līgumu?

Līgumu noslēdz, pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja rakstveida pieteikumu. Pieteikumā jāuzrāda visa informācija par apdrošināšanas objektu, kas nepieciešama apdrošināšanas riska iestāšanās iespējamības izvērtēšanai.

Apdrošinājuma ņēmējam pēc Apdrošinātāja pieprasījuma ir jāuzrāda Apdrošinātā īpašumtiesību vai citu tiesību uz apdrošināšanas objektu apliecinošs dokuments, kā arī Apdrošinājuma ņēmēja identifikāciju apliecinošs dokuments. Apdrošinātājs var veikt apdrošināmā īpašuma apskati un izstrādāt rekomendācijas, kas pēc rakstveida saskaņošanas ar Apdrošinājuma ņēmēju kļūst tam obligātas.

Ja attiecīgas rekomendācijas netiek izpildītas Apdrošinātāja noteiktajā termiņā, tad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kas saistīts ar noteikto rekomendāciju neizpildi, Apdrošinātājs ir tiesīgas atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Apdrošinātājam ir tiesības veikt apdrošinātā objekta apskati jebkurā ar Apdrošinājuma ņēmēju saskaņotā laikā.

Uz kādu termiņu noslēdz apdrošināšanas līgumu?

Līguma termiņu nosaka, līgumslēdzējpusēm vienojoties, un tas nedrīkst būt ilgāks par trim gadiem. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc apdrošināšanas polisē uzrādītās apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas samaksāšanas Apdrošinātāja kasē vai tā kontā bankā. Apdrošināšanas līgumā var paredzēt arī citu tā spēkā stāšanās kārtību.

Kur darbojas apdrošināšanas līgums?

Apdrošināšanas līgums ir spēkā tikai polisē norādītajā adresē, ja līgumā nav paredzēts citādi. Ja tiek mainīta mantas atrašanās vietas adrese, pirms tās maiņas Apdrošinājuma ņēmējam par to rakstiski jāpaziņo Apdrošinātājam.

Ja apdrošinātajam nekustamajam īpašumam mainās īpašnieks, apdrošināšanas līgums ir spēkā par labu jaunajam īpašniekam vienu mēnesi pēc tam, kad noformēti visi īpašuma tiesību maiņas dokumenti.

Ja apdrošinātajam kustamajam īpašumam mainās īpašnieks un nav spēkā citas vienošanās ar Apdrošinātāju, apdrošināšanas līgums izbeidzas brīdī, kad kustamais īpašums tiek nodots jaunajam īpašniekam. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs var izbeigt apdrošināšanas līgumu pirms termiņa gadījumos un kārtībā, kas norādīta apdrošināšanas līguma nosacījumos un likumā Par apdrošināšanas līgumu

Kādā summā var apdrošināt īpašumu?

Apdrošinājuma summa tiek noteikta, savstarpēji vienojoties Apdrošinājuma ņēmējam ar Apdrošinātāju, bet tā nedrīkst pārsniegt apdrošinātā objekta vērtību. Līgumslēdzējas puses apdrošināšanas līgumā var vienoties par apdrošināšanas objekta novērtēšanas metodi, kā arī par apdrošināšanas objekta atjaunošanas vērtību.

Ja apdrošina īpašu, neatvietojamu apdrošināšanas objektu, līgumslēdzējas puses var īpaši vienotie par šī objekta saskaņoto vērtību. Pēc apdrošinājuma ņēmēja vēlmes apdrošināšanas līgumu var noslēgt arī nepilnā apdrošināšanas objekta vērtībā. Taču šajā gadījumā Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā no zaudējuma, kāda ir starp apdrošinājuma summu un objekta vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

Kā aprēķina apdrošināšanas prēmiju un kāda ir tās samaksas kārtība?

Apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta katram apdrošināšanas objektam vai mantu grupām un tās apmērs ir atkarīgs no apdrošinājuma summas, izvēlētajiem apdrošinātajiem riskiem, līguma darbības perioda un tarifa likmes. Prēmiju var samaksāt skaidrā naudā, ar pārskaitījumu kā vienreizēju maksājumu par visu apdrošināšanas periodu vai vairākos maksājumos polisē norādītajā kārtībā un termiņos.

Kādi ir Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja pienākumi?

Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi ir:

Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā vai viņu pārstāvju pienākumi pēc apdrošinātā riska iestāšanās

Kādi ir Apdrošinātāja pienākumi un tiesības?

Slēdzot apdrošināšanas līgumu, Apdrošinātājam:

Saņemot pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu:

Kā aprēķina zaudējumus un izmaksā apdrošināšanas atlīdzību?

Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina Apdrošinātājs saskaņā ar apdrošināšanas noteikumos paredzēto metodiku. Aprēķinātā apdrošināšanas atlīdzība tiek samazināta par Apdrošinātā pašrisku (ekscesu). Apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas līgumā noteikto apdrošinājuma summu Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas termiņā, kāds noteikts apdrošināšanas līgumā:

Kādā kārtībā risina radušos strīdus starp līgumslēdzējpusēm?

Visi strīdi saistībā ar apdrošināšanas līgumu, kas rodas starp Apdrošinātāju un Apdrošinājuma ņēmēju, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, to risina LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Lietoto terminu skaidrojumi

Apdrošinātājs - apdrošināšanas akciju sabiedrība.
Apdrošinājuma ņēmējs - juridiska vai fiziska persona, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.
Apdrošinātais - apdrošināšanas polisē juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir apdrošināmā interese un kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.
Apdrošināšanas objekts - apdrošināšanas polisē norādītās mantiskās vērtības vai intereses.
Apdrošinājuma summa - apdrošināšanas līgumā noteikta naudas summa, par kuru ir apdrošinātas mantiskas vērtības vai intereses.
Apdrošināšanas prēmija - apdrošināšanas polisē noteiktais maksājums par apdrošināšanu.
Apdrošināšanas polise - dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus šī līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies apdrošināšanas līguma darbības laikā.
Apdrošināmā interese - interese neciest zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam riskam.
Apdrošinātais risks - apdrošināšanas polisē paredzētais no Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē.
Apdrošināšanas gadījums - ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
Apdrošināšanas pieteikums - Apdrošinātāja noteikts dokuments, kuru Apdrošinājuma ņēmējs iesniedz Apdrošinātājam, lai informētu to par apdrošināšanas objektu, faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai.
Apdrošināšanas atlīdzība - apdrošinājuma summa, tās daļa vai cita par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā summa atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
Apdrošinātā paša risks (ekscess) - naudas izteiksmē vai procentos izteikta daļa no polisē norādītās apdrošinājuma summas, par kuru katrā apdrošināšanas gadījumā aprēķinātā apdrošināšanas atlīdzība tiek samazināta.

Portālā ABCpolise.lv pieejama arī OCTA un KASKO apdrošināšana

Saistītie raksti

Īpašuma apdrošināšana ir viens no populārākajiem brīvprātīgajiem apdrošināšanas veidiem . Tas ir saprotams, jo neviena juridiska vai fiziska persona nevēlas ugunsgrēkā vai citā nelaimē zaudēt savu kustamo vai nekustamo īpašumu, kad vienā mirklī cietušais var palikt bez pajumtes, iedzīves priekšmetiem vai arī bez ražošanas iekārtām. Tādēļ ir lietderīgi īpašumu apdrošināt.