Pievienojies mums:

ABCpolise.lv lietošanas noteikumi

www.abcpolise.lv ir publiska interneta vietne (turpmāk tekstā – portāls), kas pieejama ikvienai personai sev nepieciešamās informācijas meklēšanai un iegūšanai. Portāla darbību nodrošina, uzrauga un pārvalda:
SIA EURORISK Latvia
Reģ. Nr. 40003847886
Licence Nr. 06.09.02/1007
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEA LV2X
Konta nr. LV78NDEA0000080917906
Juridiskā adrese: Ganību Dambis 7a, Rīga, LV-1045
Pasta adrese: Ganību Dambis 7a, Rīga, LV-1045
Tālrunis : +371 67320022
Mob. tālrunis: +371 22001020
Fax: +371 67320272
E-mail: brokeris@eurorisk.lv.

SIA EURORISK Latvia ir reģistrēts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā ar Nr. 06.09.02/1007 (par to var pārliecināties te: http://fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/apdrosinasanas_starpnieki/apdrosinasanas_brokeri_juridiskas/) un darbojas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajā kārtībā.

EURORISK Latvia, SIA ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanu, polišu sagatavošanu, atgādinājumu saņemšanu, bonus-maluss noteikšanai, atlīdzību lietu noskaidrošanai un citām ar apdrošināšanu saistītam darbībām, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati var tik nodoti trešajam pusēm, tai skaitā: apdrošināšanas kompānijām, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam un citiem.

EURORISK Latvia, SIA ir ieviesis iekšējos noteikumus par datu apstrādi un drošību un nodrošina, ka apstrādātie dati ir pieejami tikai pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem. EURORISK Latvia, SIA Jūsu datus apstrādā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) prasībām, un, ja tas piemērojams citās valstīs, ir veikti tādi paši aizsardzības pasākumi, kādi ir nepieciešami saskaņā ar minēto Regulu.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

www.abcpolise.lv portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir saistoši visiem tā lietotājiem, tāpat kā sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Apdrošināšanas pieteikumu apstrādi veic Apdrošināšanas Brokeris vai Apdrošināšanas Sabiedrība, atkarībā no izvēlētā apdrošināšanas veida.

SIA EURORISK Latvia ir tiesīgs informēt portāla apmeklētāju vai klientu un atgādināt par polises beigu termiņiem, tajā skaitā par OCTA polises beigu termiņu, kas nav iegādāta vai atjaunota izmantojot portālu, nosūtot attiecīgo informāciju uz apmeklētāja vai klienta norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, ja ir saņemta apmeklētāja vai klienta piekrišana vai brīvi izteikta griba.

SIA EURORISK Latvia ir tiesīgs informēt portāla apmeklētāju vai klientu par aktuālajiem apdrošināšanas piedāvājumiem, portālā pieejamajiem jaunumiem, izmaiņām, kā arī nosūtīt citu pieprasīto informāciju uz apmeklētāja vai klienta norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, ja ir saņemta apmeklētāja vai klienta piekrišana vai brīvi izteikta griba.

Portāla apmeklētājs vai klients jebkurā brīdī var atteikties no augstāk minēto atgādinājumu, informācijas, kas nav saistīta ar pakalpojuma sniegšanu, saņemšanas, nosūtot attiecīgo lūgumu uz e-pasta adresi: info@abcpolise.lv.

Atrašanās portālā apmeklētājam nerada līgumiskas attiecības, apmeklētājs ir tiesīgs jebkurā brīdī portālu atstāt.

SIA EURORISK Latvia negarantē, ka portāls darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. Galējo polises cenu nosaka apdrošinātājs polises izrakstīšanas brīdī, izņēmuma gadījumos, tā var atsķirties no portālā uzrādītās. šādos gadījumos SIA EURORISK Latvia, pirms polises izrakstīšanas, informēs polises pasūtītāju par izmaiņām.SIA EURORISK Latvia patur tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus.

Portāls un tajā publicētais saturs veidots ar mērķi atvieglot nepieciešamās informācijas ātru un kvalitatīvu saņemšanu. SIA EURORISK Latvia patur tiesības mainīt portāla saturu un tā lietošanas noteikumus, tos publicējot šādā interneta adresē: www.abcpolise.lv. Portāla apmeklētājiem ir pienākums iepazīties un ievērot www.abcpolise.lv portāla lietošanas noteikumus. www.abcpolise.lv ir tiesīgs izvietot saites uz sadarbības partneru un citām interneta vietnēm, par kuru saturu ir atbildīgi attiecīgo vietņu pārvaldītāji.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz portālu www.abcpolise.lv, pieder tikai un vienīgi SIA EURORISK Latvia. Portālā publicētie zīmoli, uzņēmumu nosaukumi un reģistrētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums un ir aizsargāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. Portāla satura pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas SIA EURORISK Latvia rakstiskas atļaujas ir aizliegta un sodāma LR likumdošanā paredzētā kārtībā.

Konfidencialitāte.

Visa informācija, kas tiek iegūta par portāla lietotāju, lietotājam veicot aprēķinus un pasūtījumus portālā www.abcpolise.lv, tai skaitā personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati, tiks izmantoti un apstrādāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Apmaksa un polises izrakstīšanas kārtība

OCTA polises izgatavo SIA EURORISK Latvia vai tā automatizēta elektroniskā sistēma 15 minūšu laikā pēc naudas līdzekļu saņemšanas SIA EURORISK Latvia kontā. OCTA polises tiek izgatavotas katru dienu (arī Brīvdienās un svētku dienās) no plkst. 09:00 līdz plkst. 23:00, brīvdienās un svētku dienās no 10:00-23:00. Polises par kurām samaksa tiek saņemta pēc plkst. 23:00 tiks sagatavotas nākamās dienas rītā līdz plkst. 10:00. Atsevišķos gadījumos darba laiks var tikt mainīts par to iepriekš brīdinot portāla galvenajā lapā: www.abcpolise.lv.

Klientu atbalsta tālrunis: 22001020

Eurorisk Latvia SIA nodrošina klientu atbalsta līniju, jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 22001020, darba dienās no 09:00-23:00, brīvdienās no 10:00-23:00.

OCTA Polises spēkā stāšanās

OCTA apdrošināšana stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā, Jūs drīkstat piedalīties satiksmē kad esat pārliecinājušies, ka OCTA polise ir izgatavota un ir stājusies spēkā. Par polises izgatavošanu mēs Jūs informēsim nosūtot polisi uz Jūsu epastu un/vai nosūtot sms uz Jūsu tālruni.

OCTA polises esamību iespējams pārbaudīt LTAB publiskajā reģistrā

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar portāla lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

OCTA polises cenu varat aprēķināt OCTA kalkulatorā

SIA EURORISK Latvia kā apdrošināšanas starpniekam nav apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks paredz izplatīt, tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus no apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

Apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav SIA EURORISK Latvia tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

SIA EURORISK Latvia skaidro virsapdrošināšanu un zemapdrošināšanu atbilstoši likumam “Par apdrošināšanas līgumu” http://likumi.lv/doc.php?id=48896

36.pants. Virsapdrošināšana

(1) Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras līgumslēdzējas puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas l īguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību.
(2) Ja nepieciešams, vienu vai vairākus apdrošināšanas līgumus izbeidz.
(3) Apdrošinātāji var vienoties par citu apdrošinājuma summas samazināšanas kārtību, ja tam piekrīt apdrošinājuma ņēmējs.
(4) Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana atbilstoši šā panta otrās daļas normām, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.
(5) Ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem, kuri noslēgti ar vienu vai vairākiem apdrošinātājiem, pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību, tie apdrošināšanas līgumi, kuri noslēgti ar apdrošinājuma ņēmēja ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ, nav spēkā no to noslēgšanas brīža. Šajos gadījumos iemaksāto apdrošināšanas prēmiju neatmaksā.

43.pants. Zemapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

Paša risks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta daļa no zaudējuma vai apdrošinājuma summas, kas polisē noteiktajos gadījumos tiek atskaitīta no apdrošināšanas atlīdzības. Ja paša risks ir norādīts gan procentos, gan naudas izteiksmē, tad piemēro lielāko. Precīzs paša riska ir atrunāts apdrošināšanas polisē un apdrošināšanas noteikumos.

SIA EURORISK Latvia ir sagatavojis piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi.

SIA EURORISK Latvia kā apdrošināšanas brokerim nepastāv līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību tikai ar viena vai noteiktu apdrošinātāju interesēs.

Apdrošināšanas brokera atlīdzības apmērs.

SIA EURORISK Latvia kā apdrošināšanas brokerim ir līgumi ar šādiem OCTA apdrošinātājiem: AAS “BTA Baltic Insurance Company”, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un "Seesam Insurance AS" Latvijas filiāle, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, AAS "BALTA"..

Par SIA EURORISK Latvia sniegtajiem pakalpojumiem klientam nav jāmaksā.

Apdrošināšanas starpnieks saņem atlīdzību no apdrošināšanas kompānijām par OCTA apdrošināšanu sešu procentu apmērā no AAS “BTA Baltic Insurance Company”, septiņu procentu apmērā no ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un "Seesam Insurance AS" Latvijas filiāle, astoņu procentu apmērā no If P&C Insurance AS Latvijas filiāle un "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS, deviņu procentu apmērā no Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle un ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, desmit procentu apmērā no AAS "BALTA".

Par IF OCTA+:

Nekad OCTA polise nav bijusi tik vērtīga un iespēja saņemt atlīdzību pie sava apdrošinātāja – tik iespējama!
OCTA+ Atlīdzības sev (TZR*) segums nodrošina, ka, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kurā esat cietusī puse (cietis transportlīdzeklis un tajā esošā manta), saņemsiet savu atlīdzību pie If, nevis pie vainīgās puses apdrošinātāja. If sniegs visu ar atlīdzības saņemšanu saistīto servisu. Segums ir spēkā, ja negadījums noticis Baltijas valstīs un ceļu satiksmes negadījumā ir izraisījis EEZ reģistrēts transportlīdzeklis.
* Tiešo zaudējumu regulēšanas (TZR) sistēma, kura paredz, ka ceļu satiksmes negadījumā cietusī puse var saņemt kompensāciju pie sava apdrošinātāja un tā būtiski atvieglo transportlīdzekļu īpašnieku ikdienu.

Detalizētāk par IF OCTA+: IF OCTA+ noteikumi.

Par Seesam Zelta OCTA:

Kādus papildu riskus sedz Zelta OCTA?

Seesam Zelta OCTA garantē zaudējumu atlīdzību arī tad, ja polises īpašnieks ir vainojams sadursmē ar citu automašīnu vai notikusi sadursme ar dzīvnieku.

Cik maksā Zelta OCTA polise?

Zelta OCTA polises cena = 2 Seesam standarta OCTA polišu cena!

Zelta OCTA priekšrocības

• Pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas nav nepieciešams veikt transportlīdzekļa vizuālo apskati un drošības sistēmu pārbaudi.
• Automašīnas transportēšana no negadījuma vietas bez maksas.
• Ātra zaudējumu regulēšana.
• Zaudējumu atlīdzību izmaksā Seesam, neatkarīgi no tā, kura transportlīdzekļa vadītājs vainojams ceļu satiksmes negadījumā.

Kā tiek aprēķināta atlīdzība?

Saskaņā ar OCTA likumu vai zaudējumu kompensācijas tabulu.
1. Piemērs.
Braucot pa šoseju, notika sadursme ar meža zvēru
Priekšējais atdurstienis. . . . . . . € 120
Lukturis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 55
Radiatora reste . . . . . . . . . . . . . .€ 60
Kopā izmaksai. . . . . . . . . . . . .€ 235


2. Piemērs.
Braucot atpakaļgaitā, šoferis uzbrauca citai automašīnai
Aizm. atdurstienis. . . . . . . . . . .€ 120
Bagažnieka vāks. . . . . . . . . . . . € 120
Parksensors . . . . . . . . . . . . . . . .€ 36
Aizm. kreisais lukturis spārnā . .€ 55
Kopā izmaksai. . . . . . . . . . . . . € 331
Zelta OCTA polises cena = 2 Seesam standarta OCTA polišu cena!

Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

• Zvaniet policijai vai aizpildiet saskaņoto paziņojumu
• Nobildējiet bojātās vietas
• Aizpildiet iesniegumu www.seesam.lv/zeltaocta
• Saņemiet naudu kontā

Detalizētāk par Seesam Zelta OCTA var atrast šajos dokumentos:

Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumi Nr. Zelta OCTA 14/1.

Buklets.


SIA EURORISK Latvia informē par kārtību, kādā ārpustiesas ceļā izskatāmas sūdzības un strīdi starp apdrošināšanas starpnieku un klientu
http://eurorisk.lv/sadarbiba/klientu-sudzibu-izskatisana/

SIA „EURORISK Latvia” noteikumi klientu sūdzību izskatīšanai
Apstiprināts:
Valdes locekļi:
Iveta Putniņa
Jānis Averčenko
Rīgā, 06.12.2007.
Klientu sūdzību izskatīšanas un atbildes sniegšanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi), ir dokuments, kas nosaka sūdzības iesniegšanas, izskatīšanas un atbildes sniegšanas kārtību Klientam.

Saturs:
I Sūdzību iesniegšana Brokeru sabiedrībai
II Sūdzības izskatīšana
III Lēmuma pieņemšana
IV Atbildes sniegšana Klientam
V Kārtība, kādā izskatāmas sūdzības starp Klientu un Apdrošinātāju Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijā (turpmāk tekstā- FKTK)
VI Vispārējā daļa
Klientu (Apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais, labuma guvējs, trešā persona) sūdzību izskatīšanas un atbildes sniegšanas noteikumi.

I Sūdzības iesniegšana Brokeru sabiedrībai
1. Klientam, kurš uzskata, ka brokeru sabiedrība SIA „ EURORISK Latvia” (turpmāk tekstā – Brokeris) ir pārkāpusi noslēgtā līguma noteikumus, tiesības vai Klienta intereses ir rakstiski jāvēršas pie Brokera, izklāstot sūdzības pamatojumu, apstākļus un jāuzrāda dokumenti, kas pierāda sūdzības likumību.
2. Brokeris izskata tikai rakstiskas un salasāmas sūdzības, kuras ir Klienta vai viņa pilnvarotas personas parakstītas, ar norādītu vārdu, uzvārdu un polises numuru. Sūdzībā jānorāda precīza pasta adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese (ja Klientam tāda ir). Ja sūdzību iesniedz Klienta pilnvarota persona, dokumentam obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls. Neparakstītas un/vai nesalasāmas sūdzības tiek atgrieztas Klientam 10 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža, norādot atgriešanas iemeslu.
3. Gadījumā, ja ir radušies neparedzēti apstākļi visu sūdzības izskatīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanai, Brokeris par to informē Klientu rakstiskā veidā 10 dienu laikā no sūdzības saņemšanas vai neparedzētu apstākļu rašanās brīža, vienlaikus minot iespējas (ja tādas ir) šo apstākļu novēršanai.
4. Sūdzības saņemšanas brīdī Brokeris tās reģistrē noteiktā kārtībā, Brokera ienākošo dokumentu reģistrā. Sūdzības iesniedzējam pēc pieprasījuma var tikt izsniegta sūdzības kopija ar reģistrācijas zīmogu.
5. Sūdzības var iesniegt rakstiskā veidā Brokera pārstāvniecībās (filiālēs) vai sūtīt pa pastu uz Centrālo biroju Rīgā, Kr. Valdemāra 123-2, LV-1013.
SIA „ EURORISK Latvia” filiāles

II Sūdzības izskatīšana
1. Brokera atbildīgais darbinieks izskata iesniegtās sūdzības un sagatavo atbildes latviešu un, ja nepieciešams, krievu vai angļu valodā.
2. Sūdzību izskatīšana un pamatotas atbildes sniegšana jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Īpaši sarežģītos gadījumos, kad nepieciešama papildus informācija no Apdrošinātāja, Apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, labuma guvēja vai trešās personas, sūdzības izskatīšanas laiks var tikt pagarināts, bet ne vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām. Brokerim ir rakstiskā veidā jābrīdina Klients par sūdzības izskatīšanas termiņa pagarināšanu, minot pamatotu iemeslu.
3. Ja sūdzības izskatīšanas laikā atbildīgais darbinieks atklāj, ka nepieciešami papildus paskaidrojumi un/vai citi pierādījumi no Apdrošinātāja un/vai Klienta puses, kas apstiprina sūdzībā minētos faktus, atbildīgais darbinieks rakstiski pieprasa Apdrošinātājam un/vai Klientam iesniegt nepieciešamos dokumentus samērīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
4. Brokeris pēc klienta lūguma iepazīstina to ar visiem dokumentiem, kas saistīti ar konkrēto apdrošināšanas starpniecību. Klientam ir tiesības saņemt Brokera lietas dokumentu kopijas par samaksu, kas nepārsniedz pavairošanas izdevumus. Brokeris neiepazīstina klientu un neizsniedz tam Brokera lietas dokumentu kopijas, ja lietas materiāli nodoti tiesībaizsardzības iestādēm kriminālprocesa ietvaros.
5. Brokerim pēc iepazīstināšanas ar dokumentiem, kas saistīti ar apdrošināšanas starpniecību, ir tiesības pieprasīt, lai Klients paraksta rakstveida apliecinājumu, kurā norādīti dokumenti, ar kuriem tas iepazinies. Ja Klients atsakās parakstīt šajā daļā noteikto apliecinājumu, to paraksta Brokera atbildīgā persona, īpašā atzīmē norādot, ka Klients atteicies parakstīt apliecinājumu.
6. Klientam jebkurā brīdī pirms lēmuma pieņemšanas ir tiesības mainīt sūdzībā ietverto prasību pret Brokeri, iesniegt jaunus pierādījumus un/vai atsaukt prasību. Ja Klients rakstiskā veidā atsauc prasību, Brokeris pārtrauc uzsākto sūdzības izskatīšanu.
7. Jebkurā gadījumā ir iespējama Brokera, Apdrošinātāja un Klienta tikšanās, lai atrastu, kā atrisināt strīdu mierīgā ceļā.
8. Visas sūdzības, kas saņemtas no Klienta, tiek izskatītas un atbildes tiek sniegtas bez maksas.

III Lēmuma pieņemšana
1. Brokeris pieņem lēmumu, balstoties uz sūdzības izskatīšanas laikā atklātajiem apstākļiem, apdrošināšanas līguma nosacījumiem, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus un labas apdrošināšanas prakses principus. Ja iesniegtie pierādījumi vai paskaidrojumi nav pietiekami un nav papildināti Apdrošinātāja norādītajā termiņā, Brokeris pieņem lēmumu vadoties no tās rakstiskās informācijas, kura ir Brokera rīcībā.
2. Attiecībā uz sūdzībā minēto prasību, Brokeris var pieņemt šādus lēmumus:
2.1 Pilnībā piekrist iesniegtajai sūdzībai;
2.2 Daļēji piekrist iesniegtajai sūdzībai;
2.3 Noraidīt iesniegto sūdzību;
3. Brokera lēmums rakstiskā veidā tiek nosūtīts klientam 7 (septiņu) dienu laikā.

IV Atbildes sniegšana Klientam
Pēc sūdzības izskatīšanas, Brokera rakstiskās atbildes oriģināls kopā ar pievienoto dokumentu kopijām (ja nepieciešams pamatot lēmumu) tiek izsūtīts Klientam pa pastu uz sūdzībā norādīto pasta adresi vai e-pastu (pēc klienta pieprasījuma) un reģistrēts Apdrošinātāja izejošo dokumentu reģistrā.
V Kārtība, kādā izskatāmas sūdzības/ strīdi starp Klientu un Apdrošināšanas starpnieku FKTK
Klientam, kurš saņēmis noraidošu (Klientu neapmierinošu atbildi), vai nav saņēmis atbildi no Brokera noteiktajā laikā, ir tiesības vērsties Latvijas Republikas FKTK.
FKTK
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis:67774800
Mobilais: 2 6515221
Fakss: 67225755
E-pasts: fktk@fktk.lv

Kā arī visām strīdā iesaistītajām pusēm ir tiesības iesniegt apelāciju tiesā vai citā attiecīgā institūcijā, lai izšķirtu strīdu likumā paredzētajā kārtībā.
VI Vispārējā daļa
Noteikumi sagatavoti, balstoties uz LR likumdošanu:
„Likums par apdrošināšanas līgumu”
„Iesniegumu likums”
„Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums”
„Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums”
„Brokeru profesionālās darbības „ĒTIKAS KODEKSS””
Nesaskaņu gadījumā tekstam latviešu valodā ir prioritāte pār tekstu krievu un/vai angļu valodā.

OCTA polises darbību regulē šādi normatīvie akti:
«Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums»
Likums «Par apdrošināšanas līgumu»
«Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums»
«Ceļu satiksmes likums»

Nr.340 «Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem» (spēkā ar 11.07.2014)

Nr.251 «Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi» (spēkā no 23.04.2005.)
Nr.1008 «Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem» (spēkā no 18.12.2004.)
Nr.195 «Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība» (spēkā no 25.03.2005.)
Nr.801 «Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību» (spēkā no 01.12.2007)
Nr.92 «Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas» (spēkā ar 24.02.2006.)

Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 01.04.2011., ar grozījumiem no 27.03.2015.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodiskie norādījumi «Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildības pakāpes noteikšana» (spēkā no 01.04.2009., ar grozījumiem no 15.10.2014.)
«Noteikumi par starptautisko apdrošināšanas līgumu (Zaļo karšu) polišu veidlapām, to aizpildīšanu un polišu noformēšanu» (spēkā no 01.01.2010., ar grozījumiem no 12.07.2013.)
«Noteikumi par robežapdrošināšanas līgumu polišu veidlapām, to aizpildīšanu un polišu noformēšanu» (spēkā no 01.01.2010., ar grozījumiem no 12.07.2013.)
«Metodiskie norādījumi kustamas mantas, kas nav mehāniskie transportlīdzekļi, zaudējumu novērtēšanai» (spēkā no 22.12.2012. ar grozījumiem no 12.07.2013.)
«Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas standartlīgumu polisēm un to aizpildīšanu» (spēkā no 01.06.2008., ar grozījumiem no 12.07.2013.)
Norādījumi veidlapas «Saskaņotais paziņojums par ceļu satiksmes negadījumu» aizpildīšanai
«Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodika» (spēkā no 23.04.2005., ar grozījumiem no 20.06.2014.)
Biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” biedru ētikas kodekss

Ar cieņu, ABCpolise.lv

Saistītie raksti

OCTA apdrošināšana ir obligāta katram auto īpašniekam vai tā turētājam. Par piedalīšanos ceļu satiksmē bez apdrošināšanas polises parēdzēts administratīvais sods 60 lati. Apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.
OCTA standartlīguma iespējamie termiņi - 3, 6, 9, 12 mēneši. Polise ir derīga Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.