Pievienojies mums:
https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/juridiska-persona/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-eurorisk-latvia/

ABCpolise.lv lietošanas noteikumi

www.abcpolise.lv ir publiska interneta vietne (turpmāk tekstā – portāls), kas pieejama ikvienai personai sev nepieciešamās informācijas meklēšanai un iegūšanai. Portāla darbību nodrošina, uzrauga un pārvalda:
SIA EURORISK Latvia
Reģ. Nr. 40003847886
Licence Nr. 06.09.02/1007
Banka: Banka: Luminor AS (Nordea)
Kods: NDEALV2X
Konta nr. LV78NDEA0000080917906
Juridiskā adrese: Ganību Dambis 7a, Rīga, LV-1045
Pasta adrese: Ganību Dambis 7a, Rīga, LV-1045
Tālrunis : +371 67320022
Mob. tālrunis: +371 22001020
Fax: +371 67320272
E-mail: brokeris@eurorisk.lv.

SIA EURORISK Latvia ir reģistrēts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā ar Nr. 06.09.02/1007 (par to var pārliecināties te: https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/juridiska-persona/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-eurorisk-latvia/ ) un darbojas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā noteiktajā kārtībā.

SIA EURORISK Latvia nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta interesēs.

EURORISK Latvia, SIA ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanu, polišu sagatavošanu, atgādinājumu saņemšanu, bonus-maluss noteikšanai, atlīdzību lietu noskaidrošanai un citām ar apdrošināšanu saistītam darbībām, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati var tik nodoti trešajam pusēm, tai skaitā: apdrošināšanas kompānijām, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam un citiem.

EURORISK Latvia, SIA ir ieviesis iekšējos noteikumus par datu apstrādi un drošību un nodrošina, ka apstrādātie dati ir pieejami tikai pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem. EURORISK Latvia, SIA Jūsu datus apstrādā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) prasībām, un, ja tas piemērojams citās valstīs, ir veikti tādi paši aizsardzības pasākumi, kādi ir nepieciešami saskaņā ar minēto Regulu.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

www.abcpolise.lv portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir saistoši visiem tā lietotājiem, tāpat kā sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Apdrošināšanas pieteikumu apstrādi veic Apdrošināšanas Brokeris vai Apdrošināšanas Sabiedrība, atkarībā no izvēlētā apdrošināšanas veida.

SIA EURORISK Latvia ir tiesīgs informēt portāla apmeklētāju vai klientu un atgādināt par polises beigu termiņiem, tajā skaitā par OCTA polises beigu termiņu, kas nav iegādāta vai atjaunota izmantojot portālu, nosūtot attiecīgo informāciju uz apmeklētāja vai klienta norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, ja ir saņemta apmeklētāja vai klienta piekrišana vai brīvi izteikta griba.

SIA EURORISK Latvia ir tiesīgs informēt portāla apmeklētāju vai klientu par aktuālajiem apdrošināšanas piedāvājumiem, portālā pieejamajiem jaunumiem, izmaiņām, kā arī nosūtīt citu pieprasīto informāciju uz apmeklētāja vai klienta norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, ja ir saņemta apmeklētāja vai klienta piekrišana vai brīvi izteikta griba.

Portāla apmeklētājs vai klients jebkurā brīdī var atteikties no augstāk minēto atgādinājumu, informācijas, kas nav saistīta ar pakalpojuma sniegšanu, saņemšanas, nosūtot attiecīgo lūgumu uz e-pasta adresi: info@abcpolise.lv.

Atrašanās portālā apmeklētājam nerada līgumiskas attiecības, apmeklētājs ir tiesīgs jebkurā brīdī portālu atstāt.

SIA EURORISK Latvia negarantē, ka portāls darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. Galējo polises cenu nosaka apdrošinātājs polises izrakstīšanas brīdī, izņēmuma gadījumos, tā var atsķirties no portālā uzrādītās. šādos gadījumos SIA EURORISK Latvia, pirms polises izrakstīšanas, informēs polises pasūtītāju par izmaiņām.SIA EURORISK Latvia patur tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus.

Portāls un tajā publicētais saturs veidots ar mērķi atvieglot nepieciešamās informācijas ātru un kvalitatīvu saņemšanu. SIA EURORISK Latvia patur tiesības mainīt portāla saturu un tā lietošanas noteikumus, tos publicējot šādā interneta adresē: www.abcpolise.lv. Portāla apmeklētājiem ir pienākums iepazīties un ievērot www.abcpolise.lv portāla lietošanas noteikumus. www.abcpolise.lv ir tiesīgs izvietot saites uz sadarbības partneru un citām interneta vietnēm, par kuru saturu ir atbildīgi attiecīgo vietņu pārvaldītāji.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz portālu www.abcpolise.lv, pieder tikai un vienīgi SIA EURORISK Latvia. Portālā publicētie zīmoli, uzņēmumu nosaukumi un reģistrētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums un ir aizsargāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. Portāla satura pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas SIA EURORISK Latvia rakstiskas atļaujas ir aizliegta un sodāma LR likumdošanā paredzētā kārtībā.

Konfidencialitāte.

Visa informācija, kas tiek iegūta par portāla lietotāju, lietotājam veicot aprēķinus un pasūtījumus portālā www.abcpolise.lv, tai skaitā personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati, tiks izmantoti un apstrādāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Apmaksa un polises izrakstīšanas kārtība

OCTA polises izgatavo SIA EURORISK Latvia vai tā automatizēta elektroniskā sistēma 15 minūšu laikā pēc naudas līdzekļu saņemšanas SIA EURORISK Latvia kontā. OCTA polises tiek izgatavotas katru dienu (arī Brīvdienās un svētku dienās) no plkst. 09:00 līdz plkst. 23:00, brīvdienās un svētku dienās no 10:00-23:00. Polises par kurām samaksa tiek saņemta pēc plkst. 23:00 tiks sagatavotas nākamās dienas rītā līdz plkst. 10:00. Atsevišķos gadījumos darba laiks var tikt mainīts par to iepriekš brīdinot portāla galvenajā lapā: www.abcpolise.lv.

Klientu atbalsta tālrunis: 22001020

Eurorisk Latvia SIA nodrošina klientu atbalsta līniju, jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 22001020, darba dienās no 09:00-23:00, brīvdienās no 10:00-23:00.

OCTA Polises spēkā stāšanās

OCTA apdrošināšana stājas spēkā polisē norādītajā datumā un laikā, Jūs drīkstat piedalīties satiksmē kad esat pārliecinājušies, ka OCTA polise ir izgatavota un ir stājusies spēkā. Par polises izgatavošanu mēs Jūs informēsim nosūtot polisi uz Jūsu epastu un/vai nosūtot sms uz Jūsu tālruni.

OCTA polises esamību iespējams pārbaudīt LTAB publiskajā reģistrā

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar portāla lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

OCTA polises cenu varat aprēķināt OCTA kalkulatorā

SIA EURORISK Latvia kā apdrošināšanas starpniekam nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

Apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav SIA EURORISK Latvia tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

SIA EURORISK Latvia skaidro virsapdrošināšanu un zemapdrošināšanu atbilstoši Apdrošināšanas līguma likumam https://likumi.lv/ta/id/299053-apdrosinasanas-liguma-likums.

43. pants. Virsapdrošināšana

(1) Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību. Ja nepieciešams, vienu vai vairākus apdrošināšanas līgumus izbeidz.
(2) Puses var vienoties par citu apdrošinājuma summas samazināšanas kārtību.
(3) Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana atbilstoši šā panta pirmajai daļai, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ievērojot kompensācijas principu.
(4) Ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem, kuri noslēgti ar vienu vai vairākiem apdrošinātājiem, pārsniedz apdrošināšanas objekta vērtību par vairāk nekā 50 procentiem, tie apdrošināšanas līgumi, kuri noslēgti ar apdrošinājuma ņēmēja ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ, nav spēkā no šo līgumu noslēgšanas brīža. Šajos gadījumos iemaksāto apdrošināšanas prēmiju neatmaksā.

46. pants. Zemapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošināšanas objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

Paša risks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta daļa no zaudējuma vai apdrošinājuma summas, kas polisē noteiktajos gadījumos tiek atskaitīta no apdrošināšanas atlīdzības. Ja paša risks ir norādīts gan procentos, gan naudas izteiksmē, tad piemēro lielāko. Precīzs paša riska ir atrunāts apdrošināšanas polisē un apdrošināšanas noteikumos.

SIA EURORISK Latvia nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi, un ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību likumā noteiktajā kārtībā.

SIA EURORISK Latvia nav līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.

Apdrošināšanas brokera atlīdzības apmērs.

SIA EURORISK Latvia kā apdrošināšanas brokerim ir līgumi ar šādiem OCTA apdrošinātājiem: AAS “BTA Baltic Insurance Company”, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un "Seesam Insurance AS" Latvijas filiāle, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, AAS "BALTA"..

Par SIA EURORISK Latvia sniegtajiem pakalpojumiem klientam nav jāmaksā. Apdrošināšanas starpnieka atlīdzība ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā procentuālā veidā.

Apdrošināšanas starpnieks saņem atlīdzību no apdrošināšanas kompānijām par OCTA apdrošināšanu sešu procentu apmērā no AAS “BTA Baltic Insurance Company”, septiņu procentu apmērā no ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un "Seesam Insurance AS" Latvijas filiāle, astoņu procentu apmērā no If P&C Insurance AS Latvijas filiāle un "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS, deviņu procentu apmērā no Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle un ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, desmit procentu apmērā no AAS "BALTA".

Par IF OCTA+:

Nekad OCTA polise nav bijusi tik vērtīga un iespēja saņemt atlīdzību pie sava apdrošinātāja – tik iespējama!
OCTA+ Atlīdzības sev (TZR*) segums nodrošina, ka, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kurā esat cietusī puse (cietis transportlīdzeklis un tajā esošā manta), saņemsiet savu atlīdzību pie If, nevis pie vainīgās puses apdrošinātāja. If sniegs visu ar atlīdzības saņemšanu saistīto servisu. Segums ir spēkā, ja negadījums noticis Baltijas valstīs un ceļu satiksmes negadījumā ir izraisījis EEZ reģistrēts transportlīdzeklis.
* Tiešo zaudējumu regulēšanas (TZR) sistēma, kura paredz, ka ceļu satiksmes negadījumā cietusī puse var saņemt kompensāciju pie sava apdrošinātāja un tā būtiski atvieglo transportlīdzekļu īpašnieku ikdienu.

Detalizētāk par IF OCTA+: IF OCTA+ noteikumi.

Par Seesam Zelta OCTA:

Kādus papildu riskus sedz Zelta OCTA?

Seesam Zelta OCTA garantē zaudējumu atlīdzību arī tad, ja polises īpašnieks ir vainojams sadursmē ar citu automašīnu vai notikusi sadursme ar dzīvnieku.

Cik maksā Zelta OCTA polise?

Zelta OCTA polises cena = 2 Seesam standarta OCTA polišu cena!

Zelta OCTA priekšrocības

• Pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas nav nepieciešams veikt transportlīdzekļa vizuālo apskati un drošības sistēmu pārbaudi.
• Automašīnas transportēšana no negadījuma vietas bez maksas.
• Ātra zaudējumu regulēšana.
• Zaudējumu atlīdzību izmaksā Seesam, neatkarīgi no tā, kura transportlīdzekļa vadītājs vainojams ceļu satiksmes negadījumā.

Kā tiek aprēķināta atlīdzība?

Saskaņā ar OCTA likumu vai zaudējumu kompensācijas tabulu.
1. Piemērs.
Braucot pa šoseju, notika sadursme ar meža zvēru
Priekšējais atdurstienis. . . . . . . € 120
Lukturis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 55
Radiatora reste . . . . . . . . . . . . . .€ 60
Kopā izmaksai. . . . . . . . . . . . .€ 235


2. Piemērs.
Braucot atpakaļgaitā, šoferis uzbrauca citai automašīnai
Aizm. atdurstienis. . . . . . . . . . .€ 120
Bagažnieka vāks. . . . . . . . . . . . € 120
Parksensors . . . . . . . . . . . . . . . .€ 36
Aizm. kreisais lukturis spārnā . .€ 55
Kopā izmaksai. . . . . . . . . . . . . € 331
Zelta OCTA polises cena = 2 Seesam standarta OCTA polišu cena!

Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

• Zvaniet policijai vai aizpildiet saskaņoto paziņojumu
• Nobildējiet bojātās vietas
• Aizpildiet iesniegumu www.seesam.lv/zeltaocta
• Saņemiet naudu kontā

Detalizētāk par Seesam Zelta OCTA var atrast šajos dokumentos:

Sauszemes transportlīdzekļu apdro&sca ron;ināšanas noteikumi Nr. Zelta OCTA 14/1.

Buklets.


SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA:

1. SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

1.1. Personai, kura vēlas iesniegt sūdzību par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EURORISK Latvia”, reģistrācijas numurs: 40003847886, juridiskā adrese: Ganību Dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045 (turpmāk tekstā – Apdrošināšanas brokeris) veikto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu ir rakstiski jāvēršas pie Apdrošināšanas brokera.

1.2. Sūdzībā ir jānorāda, personas, kura iesniedz sūdzību vārds, uzvārds, personu identificējoši dati (personas kods vai citi dati, kas ļauj nepārprotami identificēt sūdzības iesniedzēju), personas deklarētā vai faktiskā adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, sūdzības adresāts, izteiktās pretenzijas, to apstiprinošo faktu un apstākļu izklāsts, pamatojums. Ja sūdzība tiek iesniegta par konkrētu Apdrošināšanas brokera darbinieku rīcību, tad jānorāda Apdrošināšanas brokera darbinieku, par kuru darbību tiek iesniegta sūdzību, vārds, uzvārds, amats.

1.3. Lai paātrinātu sūdzības izskatīšanas procesu un, lai nodrošinātu vispusīgu sūdzības izskatīšanas procesu, papildus 1.2.punktā uzskaitītajam, lūdzam pievienot sūdzībā izklāstīto faktu un apstākļu pamatojošus dokumentus vai dokumentu kopijas, kas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.4. Gadījumā, ja sūdzību iesniedz trešā persona, sūdzībai jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvaras kopija. Šādā gadījumā Apdrošināšanas brokeris var pieprasīt uzrādīt pilnvaras oriģinālu.

1.5. Sūdzības var iesniegt rakstiski izmantojot sekojošas metodes:

-sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: brokeris@eurorisk.lv;

-sūtot pa pastu uz Apdrošināšas brokera juridsko adresi: Ganību Dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045

-iesniedzot klātienē apdrošināšas brokera centrālajā birojā:

Ganību Dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045

2. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS PROCESS UN ATBILDES SNIEGŠANA

2.1. Saņemtās sūdzības Apdrošināšanas brokeris izskata savas kompetences un tiesisko iespēju robežās, pārbaudot tajās norādītos faktus un izteiktās pretenzijas.

2.2. Apdrošināšanas brokeris sūdzības iesniedzējam sniedz pamatotu rakstveida atbildi, izmantojot pēc iespējas vienkāršu un viegli saprotamu valodu, 20 (divdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Apdrošināšanas brokeris par to rakstveidā 10 (desmit) dienu laikā informē sūdzības iesniedzēju, norādot iemeslu un pamatojumu termiņa pagarināšanai, un termiņu kādā tiks sniegta atbilde uz sūdzību.

2.3. Apdrošināšanas brokeris savā atbildē uz sūdzību norāda, vai tas piekrīt, vai nepiekrīt sūdzībā izteiktajām pretenzijām un norādītajiem faktiem, un norāda pamatojumu, sniedzot faktus un argumentus.

2.4. Ja Apdrošināšanas brokeris saņem sūdzību par citu tirgus dalībnieku, bet nav tiesīgs un kompetents to izskatīt, Apdrošināšanas brokeris 7 (septiņu) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas pārsūta to attiecīgajam tirgus dalībniekam un rakstveidā informē sūdzības iesniedzēju par saņemtās sūdzības pārsūtīšanu.

2.5. Apdrošināšanas brokeris atbildi uz saņemtajām sūdzībām sniedz latviešu valodā. Ja Apdrošināšanas brokeris ir vienojies ar sūdzības iesniedzēju, tad atbilde var tikt sniegta citā valodā, piemēram, valodā, kādā pie Apdrošināšanas brokera vērsies sūdzības iesniedzējs.

2.6. Visas sūdzības, kas saņemtas no sūdzības iesniedzēja, tiek izskatītas un atbildes tiek sniegtas bez maksas.

3. UZRAUDZĪBAS IESTĀDES

3.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EURORISK Latvia”, reģistrācijas numurs: 40003847886, juridiskā adrese: Ganību Dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045, uzraugošā iestāde ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

3.2. Gadījumā, ja Apdrošināšanas brokeris nav spējis sniegt izsmeļošu atbildi vai skaidrojumu par sūdzībā minēto, sūdzības iesniedzējam, atkarībā no sūdzībā izklāstītās lietas būtības un piederības, ir tiesības vērsties:

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, adrese: Kungu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050;

-Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13 – 11, Rīga, Latvija, LV-1011;

- Patērētāju tiesību aizradzības centrā, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.


Nesaskaņu gadījumā tekstam latviešu valodā ir prioritāte pār tekstu krievu un/vai angļu valodā.

OCTA polises darbību regulējošie normatīvie akti atrodami LTAB mājaslapā:
- OCTA Normatīvie akti
- Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja tiesību akti

Ar cieņu, ABCpolise.lv

Saistītie raksti

OCTA apdrošināšana ir obligāta katram auto īpašniekam vai tā turētājam. Par piedalīšanos ceļu satiksmē bez apdrošināšanas polises parēdzēts administratīvais sods līdz 120EUR. Apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.
OCTA standartlīguma iespējamie termiņi - 3, 6, 9, 12 mēneši. Polise ir derīga Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.