Pievienojies mums:

Apdrošināšanas termini

 
Apdrošināšanas atlīdzība
 
Faktiskais naudas daudzums, ko apdrošinājuma ņēmējs vai labuma guvējs saņem pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.
 
Apdrošināšanas gadījums
 
Apdrošināšanas līgumā fiksēta situācija, kuras iestāšanās gadījumā rodas apdrošinātāja atbildība segt klientam radušos zaudējumus.
 
 Apdrošināšanas līgums
 
Apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja vienošanās, saskaņā ar kuru apdrošinājuma ņēmējs uzņemas saistības maksāt apdrošināšanas prēmiju līgumā noteiktajā veidā, termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas līgumā noteiktās saistības un apdrošinātājs uzņemas saistības, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt līgumā norādītajai personai apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši apdrošināšanas līgumam.
 
Apdrošināšanas objekts
 
· apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem - mantiskas vērtības vai intereses;
· civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā - personas civiltiesiskā atbildība;
· personu apdrošināšanā - personas dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis.
 
Apdrošināšanas periods
 
Laika periods, kad spēkā ir apdrošināšanas segums.
 
Apdrošināšanas pieteikums
Apdrošinātāja noteikts dokuments, kuru apdrošinājuma ņēmējs iesniedz apdrošinātājam, lai informētu to par apdrošināšanas objektu, faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai.
 
Apdrošināšanas polise
 
Dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus šā līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies apdrošināšanas līguma darbības laikā.
 
Apdrošināšanas prēmija
 
Apdrošināšanas cena. Apdrošināšanas polisē noteiktais maksājums par apdrošināšanu.
 
Apdrošināšanas programma
 
Apdrošināšanas polisē paredzētais apdrošināšanas pakalpojumu kopums, kuru ārstnieciskos izdevumus sedz apdrošinātājs.
 
Apdrošinājuma ņēmējs
 
Juridiskā vai fiziskā persona, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.
 
Apdrošinājuma summa
 
Apdrošināšanas līgumā noteikta naudas summa, par kuru apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem ir apdrošinātas mantiskas vērtības vai intereses, personu apdrošināšanā ir apdrošināta personas dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā - atbildības limits.
 
Apdrošināmā interese
 
Interese neciest zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam riskam.
 
Apdrošinātā aizstāšanas izdevumi
 
Transporta izdevumi, kas radušies apdrošinājuma ņēmējam (juridiskai personai) sakarā ar nepieciešamību aizvietot apdrošināto ar citu personu, tā darba pienākumu veikšanai, ja apdrošinātais nevar turpināt profesionālo darbību un to ir nepieciešams hospitalizēt vai repatriēt uz pastāvīgās mītnes zemi sakarā ar apdrošinātā pēkšņu saslimšanu, nelaimes gadījumu vai nāvi ceļojuma laikā.
 
Apdrošinātais
 
Juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir apdrošināmā interese un kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums:
 
· apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem - apdrošināšanas polisē norādītā persona, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa zaudējumu un bojājumu gadījumos,
 
· civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā - apdrošināšanas polisē norādītā persona, kuras civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta,
· personu apdrošināšanā - apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā persona, par kuras dzīvību, veselību vai fizisko stāvokli ir noslēgts apdrošināšanas līgums.
 
Apdrošinātais risks
Varbūtība, ka varētu iestāties apdrošināšanas polisē paredzētais, no apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē.
 
Apdrošinātāja atbildība limits
 
Maksimālais izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmērs.
 
Apdrošinātājs
 
Apdrošināšanas līguma puse, kas uzņemas saistības segt zaudējumus, kuri varētu rasties, iestājoties apdrošināšanas līgumā paredzētajiem apdrošināšanas gadījumiem.
 
Ārstniecības iestāde
 
Latvijas Republikas Veselības aprūpes iestāžu, uzņēmumu un prakšu reģistrā reģistrēta ārstniecības iestāde vai ārstu prakse, kas nodarbojas ar ārstnieciski profilaktiskās, ārstnieciskās un rehabilitācijas palīdzības sniegšanu, kā arī aptiekas un optikas iestādes, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un sporta iestādes, kas sniedz pakalpojumus veselības stāvokļa uzlabošanai un profilaksei.
 
Ārstnieciskie izdevumi
 
Izdevumi, kas radušies sakarā ar pakalpojumu saņemšanu ārstniecības iestādē atbilstoši apdrošināšanas programmai.
 
Ārstnieciskie pakalpojumi
 
Ārstniecības iestādes sniegtie pakalpojumi apdrošinātajam atbilstoši apdrošināšanas programmai.
 
Atbildības limits
 
Maksimālā summa, kādu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā apdrošinātājs ir apņēmies vainīgās – apdrošinātās - personas vietā izmaksāt cietušajai personai.
 
Atlīdzības pieteikums
 
Noteiktas formas apdrošinātā rakstisks iesniegums apdrošinātājam par zaudējumu atlīdzināšanu.
 
Bagāžas aizkavēšana, bojāšana, nozaudēšana
 
Materiālie zaudējumi, kas radušies ārvalstīs, sakarā ar bagāžas aizkavēšanu, sabojāšanu vai nozaudēšanu tās transportēšanas laikā. Par bagāžu tiek uzskatītas apdrošinātās personas faktiskā valdījumā esošās personīgās mantas, kas reģistrētas un nodotas aviokompānijas pārziņā kā bagāžas vienība.
 
Ceļu satiksmes negadījums (CSNg)
 
Uz publiskajai satiksmei pakļautajiem ceļiem noticis negadījums, kā dēļ cietuši cilvēki vai dzīvnieki vai bojāts īpašums (automašīnas un cits īpašums).
 
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 
Apdrošināšana, kad tiek apdrošināta personas civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai bezdarbības rezultātā radītajiem zaudējumiem trešajai personai.
 
Dalītais maksājums
 
Apdrošinājuma līguma pušu vienošanās par to, ka apdrošināšanas prēmija tiks samaksāta vairākos maksājumos, nevis visa uzreiz.
 
Eksplozija
 
Ar trešo personu ļaunprātīgu rīcību nesaistīta momentāna (eksplozīva) vielas vai maisījuma ķīmiska pārvērtība, kas rada paaugstinātu spiedienu (triecienvilni). Ar tvertnes (katla, cauruļvada utt.) eksploziju saprot pēkšņu ārdoša spiediena spēka izpausmi, kad tvertnes sienas tiek sagrautas tādā mērā, ka izlīdzinās spiediens tvertnes iekšpusē un ārpusē. Par eksploziju netiek uzskatīts pēkšņs spiediena izlīdzinājums (implozija) zema spiediena dēļ.
 
Ļaunprātīgi bojājumi
 
Apdrošinātā īpašuma tīša iznīcināšana vai bojāšana.
 
Īpašuma apdrošināšana
 
Personu īpašuma apdrošināšana pret pēkšņiem un nejaušiem bojājumiem.
 
Izglābtā meža daļa
 
Apdrošinātās mežaudzes atlikuma vērtība pēc bojāejas, zaudējuma vai bojājuma, apdrošinātajā īpašumā palikušās daļas vērtība.
 
Jaunaudze
 
Mežaudze ar dominējošo koku augstumu līdz 8m.
 
KASKO
 
Autotransporta apdrošināšana pret bojājumiem un zādzību.
 
Katastrofa
 
Pēkšņs, liela mēroga zaudējums.
 
Kopapdrošināšana
 
Vairāku apdrošinātāju vienošanās uzņemties risku, sadalot to savstarpēji ar vienādiem noteikumiem, attiecīgi saņemot arī uzņemtajam riskam proporcionālu prēmijas daļu.
 
Krusa
 
Nokrišņi ledus graudu veidā.
 
Labuma guvējs
 
Labuma guvējs - apdrošinātā norādīta fiziska vai juridiska persona, kas saņems apdrošināšanas atlīdzību apdrošinātā nāves gadījumā. Apdrošināšanas līguma darbības perioda laikā apdrošinātajam ir tiesības norādīto labuma guvēju aizstāt ar citu personu.
 
Laupīšana
 
Uzbrukums apdrošinātajam, kas saistīts ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu un ir bīstams dzīvībai vai veselībai, nolūkā iegūt apdrošināto īpašumu.
 
Lidojuma aizkavēšanās
 
Materiālie zaudējumi, kas radušies apdrošinātajam sakarā ar lidojuma aizkavēšanos tehnisku iemeslu vai slikto laika apstākļu dēļ uz laiku ilgāku par 4 stundām.
 
Medicīniskie izdevumi
 
Izdevumi par ambulatoro un stacionāro ārstniecisko palīdzību un ārsta nozīmētu izmeklēšanu, protezēšanu, plastiskajām operācijām un rehabilitāciju, ārsta nozīmētiem medikamentiem, pārsienamajiem materiāliem un tehniskajiem palīglīdzekļiem, medicīnisko transportu.
 
Mežaudze
 
Meža apgabals, kas īpaši norādīts polisē, atzīmējot tā atrašanās vietu un platību.
 
Nelaimes gadījums
 
Pēkšņs, neparedzēts, no apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kurā apdrošinātā veselībai nodarīts paliekošs kaitējums vai iestājas apdrošinātā nāve.
 
Nepārtraukta snigšana
Sniega slāņa palielināšanās vismaz par 100 mm 12 stundu laikā.
 
OCTA
 
Obligātā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
 
Paša risks
 
Naudas izteiksmē vai procentos izteikta daļa no zaudējuma vai apdrošinājuma summas, kas polisē noteiktajos gadījumos tiek atskaitīta no apdrošināšanas atlīdzības.
 
Pagarināts pieteikšanas periods
 
Laika periods pēc apdrošināšanas līguma darbības perioda beigām, kurā var tikt iesniegts zaudējumu pieteikums apdrošinātājam.
 
Paliekoša pilnīga darba nespēja
 
Nelaimes gadījuma dēļ radies paliekošs pilnīgs darba spēju zaudējums viena gada laikā no nelaimes gadījuma dienas.
 
Pārejoša darba nespēja
 
Nelaimes gadījuma dēļ radies pārejošs nepārtraukts darba spēju zaudējums viena gada laikā no nelaimes gadījuma dienas.
 
Personu apdrošināšana
 
Personas dzīvības, veselības vai fiziskā stāvokļa (nelaimes gadījumu) apdrošināšana.
 
Plūdi
 
Teritorijas applūšana ar ūdeni, kas pārgājis pāri ūdenstilpņu vai dabīgo ūdens baseinu robežām.
 
Puls
 
Fonds, ko veido apdrošinātāju grupa ar mērķi uz noteiktu laiku vai citiem noteikumiem veikt īpaši noteiktu risku automātisku apdrošināšanu.
 
Repatriācijas izdevumi
Neparedzēti izdevumi, kas radušies sakarā ar medicīniski pamatotu un apdrošinātāja apstiprinātu apdrošinātā vai tā mirstīgo atlieku transportēšanu uz pastāvīgās mītnes zemi.
 
Sadursme
 
Jebkura veida sauszemes transporta līdzekļa, iekraušanas vai izkraušanas mehānismu tiešs trieciens apdrošinātajam īpašumam trešo personu darbības dēļ.
 
Segums
 
Apdrošināšanas līgumā paredzēto risku un zaudējumu cēloņu uzskaitījums, kas nosaka gadījumus, kuros iestājas apdrošinātāja pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.
 
Tarifs
 
Procentos vai skaitliski izteikts apdrošināšanas prēmijas līmenis.
 
Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs
 
Īpašnieks vai persona, kura izmanto transportlīdzekli ar īpašnieka atļauju uz pilnvaras, nomas, līzinga vai citas vienošanas pamata.
 
Trešā persona
 
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā persona, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.
 
Ugunsgrēks
 
Neparedzēta, nekontrolējama degšana ar atklātu liesmu.
 
Vētra
 
Vējš ar ātrumu virs 17,2 m/sek.
 
Zādzība ar ielaušanos
 
Tīša prettiesiska svešas mantas paņemšana, bojāšana vai iznīcināšana, nelikumīgi iekļūstot apdrošināšanas vietā. Nelikumīga iekļūšana ir notikusi, ja persona izmantojusi pielāgotas atslēgas, mūķīzerus vai citas palīgierīces slēdzeņu vai norobežojumu likvidēšanai vai nelikumīgi iekļuvusi noslēgtā ēkā, telpās vai teritorijā caur logiem, durvīm, sienām, jumtu utml. Par zādzību netiek uzskatīta īpašuma izkrāpšana, piesavināšanās, izspiešana utml.
 
Zemestrīce
 
Zemes garozas svārstības, kas pēc Rihtera skalas ir vismaz 4 balles stipras.
 
Zibens spēriens
 
Tieša zibens iedarbība uz apdrošināto īpašumu.
 

 

OCTA polises cenu varat aprēķināt OCTA kalkulatorā

Saistītie raksti

OCTA apdrošināšana ir obligāta katram auto īpašniekam vai tā turētājam. Par piedalīšanos ceļu satiksmē bez apdrošināšanas polises paredzēts sods līdz 120 Eiro apmērā, kā arī tiks piešķirti 2 soda punkti. Apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.
OCTA standartlīguma iespējamie termiņi - 3, 6, 9, 12 mēneši. Polise ir derīga Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.